Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız

2M KABLO, müşterilerine üstün ürün kalitesi ve etkin hizmet vermeyi taahhüt eder.

İç ve dış müşterimiz var olan ihtiyaç ve beklentileri doğru anlayıp, yasal ve diğer şartları uygulayarak, bunların karşılanması üzerine odaklanırız. Bu amacı karşılamak için temel ilkelerimiz:

 • Tüm süreçlere müşteri odaklı şekilde yaklaşmak
 • Müşteri talebinin oluşturulmasından ürün teslimine kadar geçen sürede Kalite Yönetim Sistemini sürekli olarak geliştirmek
 • İşlerimizde, müşteri beklentilerini öncelikli olarak yerine getirmek
 • Eğitim programları ile çalışanlarımızın yetkinliğini sürekli olarak geliştirmek
 • İşlerimizi yürütürken çalışanlarımızın etkin katılımını sağlamak
 • Sorunlara, zamanında ve sistemli şekilde müdahale etmek
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak

 Tüm çalışanlarımızla bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz.
 

İş Sağlığı ve Çalışma Güvenliği Politikamız

2M Kablo olarak İSG Politikamız,

 • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak,
 • Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak,
 • Personelimizin maruz kalabileceği İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, vb.) eylem prosedürlerini
 • oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak
 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmak,

Bünyemizde iş güvenliğine yönelik yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güçlendirmektir.

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, üretimimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda 2M Kablo olarak;

 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanması,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınması, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılması,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,

Yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek,  alçak gerilim kablo sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Enerji Politikamız

Enerji Yönetim Sistemimizin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun şekilde kurulması ve yürütülmesi doğrultusunda 2M Kablo olarak enerji kullanımı ve tüketiminin yapısı ve ölçeğine uygun olacak şekilde Enerji Politikamız;

 • Enerji performansının sürekli iyileştirmeye çalışmak,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile olarak yasal ve diğer şartlara uymak,
 • Tüm çalışanlarımızla bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerimizi destekleyeceğimizi taahhüt ederiz,
 • Enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmet tedarik etmek ve enerji performansını iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek,
 • Yıllık olarak belirlenen hedef ve amaçları periyodik olarak gözden geçirmeyi, hedeflenen değerlere ulaşmak gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlamak,
 • Enerji verimli hizmet ve ürünlerin tedariki için öncelik ve destek verilerek enerji performansının iyileştirilmesine yönelik katkının sağlanması,
 • Sera gazı emisyonlarını azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını azaltmak,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmasını sağlamak ve tekrar kullanmak,
 • Enerji politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamaya, ayrıca bilinç ve duyarlılığı arttırmaya yönelik hareket edeceğimizi,

Tüm çalışanlarımızla bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerimizi destekleyeceğimizi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

2M Kablo sahip olduğu tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanmasını taahhüt eder.

2M Kablo olarak Bilgi Güvenliği Politikamız,

 • Bilgi Güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğini sağlamak için gerekli olan alt yapıyı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği açıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmasını engellemek,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve riskleri yönetmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve uygulamak,
 • Bilgi Güvenliği gereksinimlerini sağlamak için değişime açık, uzmanlık alanında yetkin personel istihdamı sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,

Tüm çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği farkındalığı ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.